تعداد دامنه‌ های اینترنتی در ایران

دامنه

آخرین آمار ارائه شده از ثبت پسوندها و دامنه‌های اینترنتی از عبور این دامنه‌ها از مرز ۸۵۰ هزار دامنه حکایت دارد و در ۱۰ماه اول امسال، بالغ بر ۱۰۰ هزار دامنه اینترنتی در ایران ثبت شده است.